torsdag 20 oktober 2016

Specialpedagogik för lärande

Att vara inkluderad är en mänsklig rättighet. Det är inte eleven som ska passas in i skolan, utan det är skolan som ska anpassa sig till eleven.

"Allas rätt till lärande" (Skolverket)
I utbildningen ska hänsyn tas till barnens och elevernas olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

God skolutveckling bygger bl.a. på följande saker:
 • kollegialt lärande
 • inkludering
 • pedagogiskt ledarskap
 • formativ bedömning
 • metakognitiva färdigheter
 • tillitsfullt klimat

"Stöd till elever  - en tillbakablick" (Daniel Östlund)
 • Synen på olikheter har varierat över tid. Det kommer fortsätta så, då världen fortsätter att utvecklas.
 • Synen på hur undervisningen ska möta olikheter har också varierat över tid.

"Att arbeta med delaktighet i teori och praktik" (Kristina Szönyi)
Delaktighet - vad är det?

Enligt Lgr 11: Elevernas ansvar och inflytande
 • De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.
 • Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta en aktiv roll i sitt skolarbete.
 • Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder.

Inkludering - för alla elevers delaktighet (Claes Nilholm)
Begreppet inkludering med 4 olika betydelser:
 • Inkludering betyder att elever i svårigheter undervisas i vanlig klass ( på plats)
 • Inkludering betyder att elever i svårigheter undervisas i vanlig klass och har en bra situation där (på plats + kvalité för vissa elever)
 • Inkludering betyder att alla elever har en bra situation (på plats + kvalité för alla elever)
 • Inkludering betyder att klassen är en gemenskap (community) (plats + ytterligare kvalitéer)

“Är det inte bra, är det inte inkludering, då är det bara placering”

Inkludering nämns inte i styrdokumenten, vilket är väldigt intressant.


Nu ska vi omvandla detta till något praktiskt i klassrummet och då tar vi med oss lärportalen på Skolverket. Att utifrån deras moduler kunna lägga upp vårt BFL inkluderingsarbete.
Genom indviduella föreberedelser, kollegialt arbete, aktivitet och sedan gemensam uppföljning.

/Carina & AndreasInga kommentarer:

Skicka en kommentar