torsdag 26 maj 2016

Tankar kring BFL under läsåret. Grupp 4 - Lig.

Vi skrev efter den inledande diskussionen i gruppen i höstas följande om målet med vårt BFL:
"Utvecklingsområdet vi vill arbeta med är att vi ska utveckla det kollaborativa lärandet i gruppen så att eleverna kan utnyttja varandra som läranderesurser. Detta kan kopplas till den femte nyckelstrategin som Dylan Willam pratar om, dvs att aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra."
Sammanfattningsvis ville vi:
*Ökat kollaborativt lärande i gruppen, mellan eleverna i gruppen.  
* Tydliggöra målen

Inom våra respektive ämnesområden har det märkts förbättringar både för sexor och nior. Detta har varit en värdefull start på arbetet med att öka det kollaborativa lärandet och/genom att tydliggöra målen - eleverna har insett att de andra eleverna också har värdefulla reflektioner att delge andra och att man inte måste tänka precis likadant för att det inte bara finns rätt eller fel sätt att tänka. De har också fått upp ögonen för att det inte är en tävling.

I matematikundervisningen har det kollaborativa lärandet ägt rum vid gemensamma problemlösningar en gång i veckan. I detta område har eleverna kunnat ta till sig varandras olika sätt att lösa uppgifter. Det har varit intressant och viktigt för dem att dels få visa upp och få ett erkännande för sina egna lösningar och dels att få insikt i att andra elever kan lösa uppgifterna på annat sätt och att det inte finns rätt och fel sätt att tänka på.  Dessutom att det är bra att kunna ta till sig andras lösningar och strategier.

I svenskan har sexorna arbetat med ett bokprojekt där de har tränat på att vara läranderesurser för varandra efter att ha jobbat med detta en längre period ( i princip under hela läsåret) har de utvecklat sin förmåga att resonera kring likheter och skillnader i varandras sätt att tänka och resonera. Detta arbetet har de haft nytta av i många ämnen.

I SO:n har detta gjorts mycket i gruppdiskussioner under läsåret i åk 9. Eleverna har då fått en ämnesrelaterad fråga och fått tänka lite själva på uppgiften och sedan redovisat sina enskilda tankar varpå läraren antecknat deras enskilda och sedan gemensamma svar på tavlan. De har fått vissa uppgifter att utveckla varandras och sedan det gemensamma svaret för att de själva ska se att deras gemensamma svar skiljer sig lite från hur de svarade enskilt men att det också ofta är "mer" än de enskilda. De har då blivit uppmärksammade på att de kan utnyttja varandra som läranderesurser. De har också ibland fått jämföra med exempelsvar från nationella prov o. dyl och diskussionen har då legat kring på vilket sätt deras gemensamma och enskilda svar har stämt med exempelsvaren. Och då har vi också tittat på bedömningskriterier och det har oftast blivit bra diskussioner. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi utifrån hela verksamheten kan se att det är viktigt att fortsätta öka det kollaborativa lärandet och att arbetet med att tydliggöra målen och därigenom aktivera de som läranderesurser för varandra och att detta är ett arbete som bör fortsätta framöver.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar