fredag 14 november 2014

Skolinspektionens tankar om Lunds skolor ur ett fäladsperspektiv

I onsdags överlämnade Skolinspektionen högtidligt sitt beslut med föreläggande till Lunds kommun. Huvudmannen, representerad av en politiker från var förvaltning fick sin mapp eftersom de är ansvariga för skolverksamheten. Skoldirektören i var förvaltning fick kopia på beslutet eftersom det är de som ska genomföra det som behövs utifrån granskningen.

Själva handlingen är fylld med symboler och det är ibland viktigt att påminna sig om vem som har tolkningsföreträde av verksamhetens innehåll. Huvudmannen (företrädd av politikerna) har ansvar för att säkerställa att ramarna finns för den skola som skollagen föreskriver. Skoldirektören har ansvar för att stärka verksamhetscheferna (rektor(förskolechef) så de kan skapa och leda den verksamhet som skollagen beskriver. Pedagogerna i verksamheten har ansvar att vara så insatta i skollagen att de förstår och kan verka i den anda som rektor/förskolechef fått uppdrag att skapa.

Skolinspektionen är nöjda med Lunds kommun! De börjar dock sin dragning med att öppet ställa frågan: varför är eleverna i Lunds skolor så stressade? Tänkvärt! Speciellt eftersom denna fråga varit uppe här på Fäladsgården med regelbundenhet. Lund och Fäladsgården har höga förväntningar på eleverna och detta är en framgångsfaktor, något som Skolinspektionen också framhåller (och forskning), men är det kanske så att lärare och föräldrar tillsammans har för höga förväntningar på de redan duktiga elverna? Här är jag övertygad om att vi kan vända denna känsla genom vårt förhållningssätt i klassrummet. Vi ska fortsätta att ha höga förväntningar på våra elever men kanske mer genom att säga: Du kan! istället för Du kan bättre!

Kränkande behandling, eller hellre den totala trivseln är något vi i Lund behöver arbeta ännu mer med. Speciellt hade Skolinspektionen synpunkter på hur vi dokumenterar de händelser av kränkande behandling som faktiskt inträffar. Här måste Lund bli bättre, detta är ett föreläggande från Skolinspektionens sida. Alla iakttagna kränkningar SKA vidare till huvudmannen (vi har blankett och handlingsplan på Skolledningen informerar), detta för att huvudmannen har ansvar för se om de behöver ändra i organisationen/förhållandena så att kränkningarna minskar. Utan information kan de inte ta sitt ansvar. Vi på Fäladsgården arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö och hur vi är mot varandra; keep on the good work!

Skolinspektionen pratade också mycket om elever i behov av stöd och elever i behov av särskilda anpassningar. Lunds lösning med Lsr (Lunds Skolors resurscentrum) som egen skolenhet gillar de inte, Lund har fått föreläggande om att se över denna organisation.

Huvudregeln i skola 2014 är att eleven ska få stöd i sin vanliga undervisningsgrupp och definitivt på sin egen skola. Skolinspektionens mantra är att Skollagen bygger på inkludering och det kompensatoriska uppdraget att utveckla de olika individerna utifrån deras olika förutsättningar. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och i detta ligger att alla elever ska få möjlighet att arbeta med olika typer av elever. Ett litet inlägg från deras sida var att påminna om att det inte är ok att förlägga stöd till elevens valstid, alla elever har rätt till breddning och fördjupning av just det som de är intresserade av.

Här tycker jag vi är duktiga och ska sträcka på oss! Fäladsgården kompenserar många elevers vardag med en utvecklande lärmiljö både de som har det mindre bra på sin tid utanför skolan och de som har de mycket bra utanför skolan. Alla får möjlighet att utvecklas och att samarbeta med varandra.

Bland Lunds skolor är det 43% av rektorerna som behöver bli duktigare på ta ansvar för uppföljning och analys av sin skolas resultat och systematiska kvalitetsarbete. Kritiken låg mest i att lärarna inte är med i processen och att inte alla resultat (alltså alla ämnens måluppfyllelse) följs upp samt att dokumentationen är undermålig. Kanske ska vi ut och föreläsa om hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet? Vi kan! Vi gör! Se bara på vägen fram till årliga kvalitetsrapporten!

Följande punkter lyfte de fram i korthet för grundskolorna i Lunds kommun:

  • ordningsregler ska uppdateras allt eftersom och vara aktuella, t ex vid ombyggnader och omorganisationer
  • anmälan - utredning - stöd: stöd sätts in alltför mycket i slentrian istället för riktade åtgärder som resultat av en utredningsinnehåll. Viktigt vad som görs istället för var.
  •  alla elever har rätt till all utbildning, studiehandledning och stöd får inte ligga på t ex elevens val
  • Svenska som andraspråk får inte vara en stödåtgärd (det är ett eget ämne)
  • 20% av Lunds elever stimuleras inte i tillräcklig grad (gäller både hög- och lågpresterande elever)
  • samverkan mellan lärare och ämnen måste öka (är en förutsättning) för att eleven ska ha möjlighet att nå alla kunskapskrav
Alla grundskolor (97%) är duktiga på att visa och förklara lärandemål (våra planeringar/LPP:er) i Lund, en följd av BFL? Vi vet ju att detta varit ett av våra framgångsfaktorer länge.

Slutligen pratade Skolinspektionen om elevinflytande och varför detta är så viktigt. Utifrån deras lilla rollspel känner vi att Fäladsgården definitivt förstått vad elevinflytande är, nämligen att förstå och ta ansvar för sitt eget lärande (lära för livet) samt att elevuppgifterna är så öppna så de medger inflytande av sin egen arbetssituation som elev. De lyfte fram en bild av högstadiet i Lund där eleverna först ska visa att de kan ta ansvar, sen får man inflytande. Då har man vänt på skollagens intention! Genom inflytande ska eleverna lära sig att ta ansvar. Visst tänker vi så På Fäladsgården?


Sammanfattningsvis kan jag inte låta blir att fundera över vilken skola egentligen Skolinspektionen och Skolverket ser framför sig. Hur ser deras verksamhetsidé ut? Jag fick samma fundering när jag läste allmänna rådet om läxor. Tänker de klasser och lapptäcke till schema? Eller tänker de något helt annat? Ser de Kunskapsskolans organisation med få föreläsningar och flera valbara seminarium och arbetsstationer? Eller vår egen projektorganisation med mycket öppna uppgifter. Många allmänna råd har de författat de senaste åren men jag saknar fortfarande en bild av en skola de ser som möjlig utifrån alla delar i skollagen, läroplanen och timplanen.

Vi är på god väg att forma något mycket spännande på Norra Fäladen men en målbild från Skolverket hade hjälpt oss i rätt riktning.

Är du mer nyfiken på Skolinspektionens inspektion av Lunds skolor?
Pressrelease
Rapporten i sin helhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar